Đóng
Nhận thư báo
Cập nhật những thông tin mới nhất về các cơ hội đầu tư bất động sản!

  Không

  Main Content

  Chính sách bảo mật

  Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California

  Thông báo Chính sách Bảo mật này bổ sung thông tin có trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại dautuhaiphong.com/privacy-policy/ . Chúng tôi cung cấp thông báo này để tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”). Các thuật ngữ được định nghĩa trong CCPA có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong thông báo này.

  Tại sao chúng tôi sử dụng luật về quyền riêng tư của bang California, Mỹ ? Vì, thực tế, ở tại Việt Nam, vẫn chưa có một bộ luật đầy dủ về lĩnh vực này, chưa tính đến việc luật đó không hoàn toàn lấy khách hàng làm trung tâm. Qua thực tế công tác nhiều năm, chúng tôi thấy CCPA là bộ luật hợp lý nhất cho chúng tôi, và rất thiết thực cho khách hàng. Vậy xin phép được tuân thủ các quyền của khách hàng theo bộ luật này.

  Thông tin chúng tôi thu thập

  Chúng tôi thu thập thông tin xác định, liên quan, mô tả, tham chiếu, các liên kết  trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người dùng hoặc thiết bị cụ thể (“thông tin cá nhân”).

  Thông tin cá nhân không bao gồm:

  • Thông tin công khai có sẵn từ hồ sơ chính phủ.
  • Thông tin người tiêu dùng tổng hợp hoặc không được xác định.
  • Thông tin bị loại trừ khỏi phạm vi của CCPA, như:
   • Thông tin sức khỏe hoặc y tế được đề cập trong Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA) và Đạo luật bảo mật thông tin y tế của California (CMIA) hoặc dữ liệu thử nghiệm lâm sàng;
   • Thông tin cá nhân được điều chỉnh bởi một số luật bảo mật cụ thể theo ngành, bao gồm Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng (FRCA), Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA) hoặc Đạo luật Bảo mật Thông tin Tài chính California (FIPA) và Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Người lái xe năm 1994.

  Chúng tôi có được các loại thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ các loại nguồn sau:

  • Trực tiếp từ khách hàng của chúng tôi hoặc đại lý của họ. Ví dụ: từ các tài liệu mà khách hàng của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  • Gián tiếp từ khách hàng của chúng tôi hoặc đại lý của họ. Ví dụ: thông qua thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng của mình trong quá trình cung cấp dịch vụ.
  • Trực tiếp và gián tiếp từ hoạt động trên trang web của chúng tôi (www.dautuhaiphong.com). Ví dụ: từ các bài gửi thông qua cổng trang web của chúng tôi hoặc các chi tiết sử dụng trang web được thu thập tự động.
  • Từ các bên thứ ba tương tác với chúng tôi liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi thực hiện.

  Sử dụng Thông tin Cá nhân

  Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một hoặc nhiều mục đích kinh doanh sau:

  • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Để cung cấp cho bạn thông báo qua email, đăng ký sự kiện và các thông báo khác liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc các sự kiện hoặc tin tức mà bạn có thể quan tâm.
  • Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả đối với việc thanh toán và thu tiền.
  • Để cải thiện trang web của chúng tôi và trình bày nội dung của nó.
  • Để kiểm tra, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm.
  • Khi cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.
  • Để trả lời các yêu cầu thực thi pháp luật và theo yêu cầu của luật hiện hành, lệnh tòa hoặc quy định của chính phủ.
  • Như được mô tả cho bạn khi thu thập thông tin cá nhân của bạn hoặc theo cách khác được quy định trong CCPA.
  • Đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của thủ tục phá sản, thanh lý hoặc tương tự, trong đó thông tin cá nhân được giữ bởi chúng tôi là một trong số các tài sản được chuyển giao.

  Chúng tôi sẽ không thu thập các danh mục thông tin cá nhân bổ sung hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho các mục đích quan trọng khác, không liên quan hoặc không tương thích mà không thông báo cho bạn.

  Chia sẻ thông tin cá nhân

  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh, chúng tôi ký hợp đồng mô tả mục đích đó và yêu cầu người nhận phải giữ bí mật thông tin cá nhân đó và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ việc thực hiện hợp đồng.

  Trong mười hai (12) tháng trước đó, chúng tôi đã tiết lộ các loại thông tin cá nhân sau cho mục đích kinh doanh:

  Loại A: Số nhận dạng.
  Loại B: Hồ sơ Khách hàng California các loại thông tin cá nhân.
  Loại C: Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang.
  Loại I: Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.

  Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh cho các loại bên thứ ba sau:

  • Các chi nhánh của chúng tôi.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ.
  • Các bên thứ ba mà bạn hoặc đại lý của bạn cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

  Trong mười hai (12) tháng trước đó, chúng tôi đã không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  Quyền và lựa chọn của bạn

  CCPA cung cấp cho người tiêu dùng (cư dân California) các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Phần này mô tả các quyền CCPA của bạn và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

  Quyền truy cập thông tin cụ thể và quyền chuyển dữ liệu

  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin nhất định cho bạn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong 12 tháng qua. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu người tiêu dùng có thể xác minh của bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn:

  • Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn.
  • Các loại nguồn thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
  • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân đó.
  • Các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó.
  • Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn (còn được gọi là yêu cầu chuyển dữ liệu).
  • Nếu chúng tôi bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh, hai danh sách riêng biệt sẽ tiết lộ:
   • bán hàng, xác định danh mục thông tin cá nhân mà từng danh mục người nhận đã mua; và
   • tiết lộ cho mục đích kinh doanh, xác định các loại thông tin cá nhân mà mỗi loại người nhận có được.

  Quyền yêu cầu xóa

  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và giữ lại, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh của bạn, chúng tôi sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

  Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn nếu việc giữ lại thông tin là cần thiết để chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

  1. Hoàn thành giao dịch mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.
  2. Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về các hoạt động đó.
  3. Gỡ lỗi sản phẩm để xác định và sửa chữa các lỗi làm ảnh hưởng đến chức năng dự kiến hiện có.
  4. Thực hiện quyền tự do ngôn luận, bảo đảm quyền của người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ hoặc thực hiện một quyền khác theo quy định của pháp luật.
  5. Tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của Truyền thông Điện tử California (Bộ luật Hình sự Cal. § 1546 seq.).
  6. Tham gia vào các nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê được công khai hoặc được bình duyệt vì lợi ích công cộng tuân thủ tất cả các luật hiện hành khác về quyền riêng tư và đạo đức, khi việc xóa thông tin có thể không thực hiện được hoặc làm giảm nghiêm trọng thành quả nghiên cứu, nếu bạn đã đồng ý trước đó .
  7. Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp hợp lý với kỳ vọng của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi.
  8. Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
  9. Sử dụng nội bộ và hợp pháp khác thông tin đó tương thích với ngữ cảnh mà bạn đã cung cấp thông tin đó.

  Thực hiện quyền truy cập, khả năng cung cấp dữ liệu và quyền xóa

  Để thực hiện quyền truy cập, khả năng di chuyển dữ liệu và quyền xóa được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh cho chúng tôi bằng cách:

  Chỉ bạn hoặc một người đã đăng ký với Ngoại trưởng California mà bạn cho phép thay mặt bạn, mới có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được thay mặt cho con bạn.

  Bạn chỉ có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được về quyền truy cập hoặc khả năng chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh phải:

  • Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh một cách chính xác bạn là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hay người đại diện được ủy quyền.
  • Mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ chi tiết cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và đáp ứng yêu cầu đó một cách chính xác.

  Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để thực hiện yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được không yêu cầu bạn phải tạo tài khoản với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp trong một yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc thẩm quyền thực hiện yêu cầu.

  Định dạng và thời gian phản hồi

  Chúng tôi cố gắng trả lời một yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian (lên đến 90 ngày), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản. Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi phản hồi bằng văn bản cho tài khoản đó. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi phản hồi bằng văn bản của chúng tôi bằng thư hoặc điện tử, tùy theo lựa chọn của bạn. Mọi tiết lộ mà chúng tôi cung cấp sẽ chỉ bao gồm khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được. Phản hồi mà chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu, nếu có. Đối với các yêu cầu về khả năng di chuyển dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn một định dạng để cung cấp thông tin cá nhân của bạn có thể sử dụng được dễ dàng và sẽ cho phép bạn truyền thông tin từ thực thể này sang thực thể khác mà không bị cản trở.

  Chúng tôi không tính phí để xử lý hoặc phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được của bạn trừ khi yêu cầu đó là quá mức, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là không có cơ sở. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu đảm bảo một khoản phí, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và cung cấp cho bạn ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn.

  Không phân biệt đối xử

  Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại bạn khi thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của bạn. Trừ khi được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

  • Từ chối bạn hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Tính cho bạn các mức giá hoặc tỷ lệ khác nhau đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả việc giảm giá hoặc các lợi ích khác hoặc áp đặt các hình phạt.
  • Cung cấp cho bạn một cấp độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.
  • Đề nghị rằng bạn có thể nhận được một mức giá hoặc tỷ lệ khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

  Các thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

  Chúng tôi có quyền sửa đổi thông báo bảo mật này theo quyết định của chúng tôi và bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông qua thông báo trên trang chủ trang web của chúng tôi.

  Thông tin liên lạc

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về thông báo này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, lựa chọn và quyền của bạn liên quan đến việc sử dụng đó, hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn theo luật của California, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  Đầu tư Hải Phòng
  Phòng Victory 755 Nguyễn Văn Linh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
  Điện thoại: 0989413040
  Trang web: dautuhaiphong.com
  Email: hale88.dhi@gmail.com

  10
  Liên hệ
  Hợp tác đầu tư, phân phối
  Để liên hệ hợp tác đầu tư, phát triển, phân phối các dự án Bất động sản, xin điền vào Form dưới đây.